Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Chúng ta đều tại những năm tháng không níu giữ được ai nhất, gặp được người muốn níu giữ cả đời. <br/>Chúng ta đều tại n...

Chúng ta đều tại những năm tháng không níu giữ được ai nhất, gặp được người muốn níu giữ cả đời. 
Chúng ta đều tại những năm tháng không thể đưa ra hứa hẹn nhất, gặp được người muốn hứa hẹn cả đời. 
[Cre: Weibo/ Trans: Linh Lung Tháp]

2020-04-12 21:45:04
← Home