Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Ai làm cho khói lên trời?<br/>Cho mưa xuống đất? <br/>Cho người biệt ly?”<br/><br/>Tản Đà<br/><br/>Mưa rồi.<br/>

“Ai làm cho khói lên trời?
Cho mưa xuống đất?
Cho người biệt ly?”

Tản Đà

Mưa rồi.

2020-04-12 21:16:40
← Home