Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Cái gọi là cuộc sống, chính là bạn học cách làm quen với lòng người ấm lạnh, học cách bình thản nhìn kẻ đến người đi…”

“Cái gọi là cuộc sống, chính là bạn học cách làm quen với lòng người ấm lạnh, học cách bình thản nhìn kẻ đến người đi…”

2019-10-04 21:38:06
← Home