Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Mưa buồn về ngang phố<br/>
Xám ướt những con đường.<br/>
Tim người giờ hết chỗ<br/>
Để cho mình tựa nương…

Mưa buồn về ngang phố
Xám ướt những con đường.
Tim người giờ hết chỗ
Để cho mình tựa nương…

2019-10-04 21:36:32
← Home