Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

**Đi làm**

(động từ - thuộc từ loại mệt mỏi từ)

"Chỉ hành động đem linh hồn của mình đi đổi lấy tiền. Rồi lại đem...

Đi làm

(động từ - thuộc từ loại mệt mỏi từ)

"Chỉ hành động đem linh hồn của mình đi đổi lấy tiền. Rồi lại đem tiền đi chuộc linh hồn của mình về."

• Theo từ điển tiếng người

2019-10-04 21:36:03
← Home