Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Yêu đúng người nhưng không đúng thời điểm, cũng là một loại **bi thương**”.

“Yêu đúng người nhưng không đúng thời điểm, cũng là một loại bi thương”.

2019-08-31 18:51:04
← Home