Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Nhớ một người là nhớ đến bao nhiêu?

Đó là lúc tất cả từ ngữ đều trở nên vô dụng.

Nhớ một người là nhớ đến bao nhiêu?

Đó là lúc tất cả từ ngữ đều trở nên vô dụng.

2019-08-31 13:57:20
← Home