Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Cuộc sống này chính là như vậy, bạn cố chấp nhớ một người, thế nhưng người ấy có lẽ đã quên bạn rồi.

Cuộc sống này chính là như vậy, bạn cố chấp nhớ một người, thế nhưng người ấy có lẽ đã quên bạn rồi.

2019-08-31 13:54:56
← Home